Všeobecné obchodné podmienky

15.05.2018 10:48

 

Všeobecné podmienky Kúpnej zmluvy - Objednávky:

Uzavretej v súlade s ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

 Táto zmluva bola uzavretá na základe zákona z 25. marca 2014 § 102 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov §2 odstavec 2a, 2b, 2c.

 Znenie:

§ 2 Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo d) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Záruka:

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej lehote. Minimálna záručná doba je 24 mesiacov.  Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Dĺžka záručnej lehoty (ktorá môže byť aj predĺžená) a ďalšie podmienky záruky sú uvedené v záručnom liste, vyhotovenom a podpísanom predávajúcim. Záručný list je dodaný kupujúcemu spolu s tovarom.

Spôsob uplatnenia reklamácie:

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tento tovar (poštou, príp. osobne) na adresu sídla predávajúceho a zároveň predložiť doklady poukazujúce nadobudnutie tovaru (doklad o zaplatení, faktúru a potvrdený záručný list) a písomne uviesť konkrétne vady a nároky, ktoré v súvislosti s reklamáciou uplatňuje.

Predávajúci je pri reklamácii povinný postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

 Omeškanie kupujúceho:

Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, t.j. ak odmietne v dohodnutom termíne tovaru prevziať v rozpore správnymi predpismi alebo kúpnou zmluvou, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % ceny tovaru. Ak kupujúci tovar neprevezme ani v dodatočnej lehote, ktorú predávajúci kupujúcemu poskytne, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Právo na odstúpenie od zmluvy:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar". Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Helios Medical, Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno, e-mail: info@heliosmedical.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy, ako kupujúci. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Kupujúci svojim podpisom súhlasí stým, aby predávajúci a spoločnosť Helios Medical, s.r.o. v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č. 122/2013 Zz.), spracoval jeho osobné údaje, a to za účelom ich využitia pri ďalšej ponuke tovaru resp. služieb, ktoré predávajúci prípadne ponúkne kupujúcemu.

Záverečné ustanovenia:

Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že si Podmienky, Kúpnu zmluvu a ostatné dokumenty pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto v celom rozsahu porozumel, a na znak súhlasu Kúpnu zmluvu na Formulári slobodne, vážne a dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol tiež najmä oboznámený s nárokmi na požadované technické parametre výrobkov, so spôsobom užívania výrobkov, úhradou platieb, odstraňovaním porúch, komunikáciou s predávajúcim a so všetkým súhlasí.

Tieto Podmienky boli vydané predávajúcim dňa 1. septembra 2015 a nadobúdajú účinnosť 01. septembra 2015.

Späť

Kontakt

Helios Medical Slovensko, s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode