Informácia o spracúvaní osobných údajov

24.05.2018 00:00

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Vám spoločnosť Helios Medical Slovensko, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), poskytuje ako dotknutej osobe nasledovné informácie, týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Helios Medical Slovensko, s.r.o.

so sídlom:

Vašinova 61

949 01 Nitra

IČO: 51 033 313

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo:  43824/N,

email: Info@heliosmedical.sk, tel. č.: 0918 880 550, www.heliosmedical.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať priamo prostredníctvom emailu: info@heliosmedical.sk alebo sprostredkovane prostredníctvom klientskeho centra na tel. č.: 0918 880 550

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Poskytovanie servisu, súvisiacich služieb, dodanie tovaru, vystavovanie účtovných dokladov, sprostredkovateľské zmluvy.

Uvedený účel zahŕňa najmä:

• identifikáciu klientov,

• uzatváranie zmluvných vzťahov s klientom vrátane zavedenia predzmluvných vzťahov,

• správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,

• prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností klientov,

• vzťahový manažment,

• ochranu a domáhanie sa práv Prevádzkovateľa voči klientom,

• činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Prevádzkovateľa podľa platných právnych predpisov,

• vedenie osobitných zoznamov klientov, ktoré si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s Prevádzkovateľom, klientov, ktorí sa dopustili konania posúdeného Prevádzkovateľom ako neobvyklá obchodná operácia.

• vedenie zoznamu osôb s osobitným vzťahom k Prevádzkovateľovi,

• činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.

 Právnym základom spracúvania osobných údajov na účel poskytovanie úverov a súvisiacich služieb je:

- plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient poľa čl. 6  GDPR,

- splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, ktoré stanovuje Zákon o ochrane spotrebiteľa a Obchodný Zákon, Zákon o finančnom sprostredkovaní, Zákon o poisťovníctve a i.

- oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je napr. posudzovanie rizika a dodržanie zásad obozretného podnikania, výskum, vývoj a zlepšovanie produktov a služieb (vrátane súvisiaceho nahrávania telefonickej a elektronickej komunikácie)

Marketing

Uvedený účel zahŕňa najmä:

· informovanie klientov o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou,

· zasielanie marketingových ponúk,

· marketingový prieskum a prieskum spokojnosti klientov telefonicky, poštou alebo osobne

· profilovanie za účelom personalizácie produktov a služieb.

 Právnym základom spracúvania osobných údajov na účel marketing je:

·  súhlas klienta (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR),

· oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je informovanie o produktoch alebo službách, poskytovaných alebo sprostredkovaných Prevádzkovateľom, ktoré by mohli byť pre dotknutú osobu vhodné, účelné alebo odporúčané.

 

Kategórie dotknutých osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. To zahŕňa najmä nasledovné osobné údaje:

· identifikačné údaje - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, prihlasovacie údaje do klientskej zóny, číslo úverovej zmluvy,

· kontaktné údaje - adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo,

· ďalšie údaje - rodinný stav, vzdelanie, počet vyživovaných osôb, informácie o príjme, informácie o pravidelných výdavkoch, druh pracovného pomeru, informácie týkajúce sa politicky exponovanej osoby, IP adresa

· audiozáznamy - nahrávky hovorov,

· kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti a fotografie z príslušného dokladu,

 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, s výnimkou prípadov, kedy túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo keď je to dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a klientom alebo keď je to nevyhnutné pre plnenie zmluvných alebo predzmluvných povinností. Poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi.

 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na účel marketingu, účtovnej evidencie a súvisiacich služieb po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi – Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o finančnom sprostredkovaní, Obchodný Zákon, účtovné predpisy a i. najdlhšie však na dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na účel marketingu po dobu trvania zmluvy o úvere a 10 rokov po ukončení všetkých záväzkov klienta voči Prevádzkovateľovi.

 Zdroj získania osobných údajov

Prevádzkovateľ získava údaje priamo od klienta, tretích osôb, ktoré jej poskytnú údaje o klientovi (napr. splnomocnená osoba, iná oprávnená osoba, orgány verejnej moci), z príslušných registrov zriadených v súlade s platnými právnymi predpismi, z verejných zdrojov v prípade v prípade ak sú tieto údaje potrebné v súvislosti s plnením zmluvy alebo zavedením predzmluvných vzťahov alebo na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo od obchodných partnerov (sprostredkovateľov).

 Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

· na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;

· získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;

· požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;

· požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;

· namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;

· požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;

· dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;

· kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;

· požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto Prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Prevádzkovateľa;

· podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a  právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;

· podať žiadosť alebo sťažnosť Prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:

- písomne na adrese: Helios Medical Slovensko, s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra

- elektronicky na adrese: info@heliosmedical.sk

- telefonicky prostredníctvom klientskeho centra na tel. č.: 0918 880 550.

 

Späť

Kontakt

Helios Medical Slovensko, s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode