Elektromagnetické žiarenie a deti

 • 14.05.2018 17:24

  Ochrana detí pred elektromagnetickým žiarením

   

  Ochrana detí pred elektromagnetickým žiarením.

   


  Výskumy dokazujú, že deti sú najzraniteľnejšou skupinou z voči škodlivým účinkom bezdrôtových elektronických zariadení. Rôzne krajiny vyspelého sveta vyzúvajú k opatrnosti a podnikajú kroky a riešia tento problém.


  V krajinách ako Švajčiarsko, Rakúsko, Francúzsko a Nemecko na ich školách a škôlkach je bezdrôtové pripojenie k internetu zakázané a pripájajú sa výlučne len za pomoci káblového pripojenia. Detský organizmus reaguje inak ako u dospelého človeka na mobilné žiarenia, žiarenie a aj z bezdrôtovej pevnej linky, Wi-fi, rádiový a televízny prenos signálu, baby monitorov a herné konzoly s bezdrôtovým ovládaním.


  Detský nervový a imunitný systém je neustále vo vývoji, ale aj kosti, ktoré sú jemnejšie a tenšie, elektromagnetické žiarenie z týchto zariadení prenikajú oveľa hlbšie do ich tkanív a orgánov. Deti, ktoré sú neustále vystavované elektromagnetickému žiareniu sú dokázateľne nervóznejšie, nesústredené, zväčša sa rýchlo unavia, trpia nekvalitným a nepokojným. Deti ožarované elektromagnetickým žiarením trpia hyperaktivitou, alebo až agresívnym správaním.

  V posledných rokoch sa vo svete začali realizovať preventívne opatrenia v záujme ochrany zdravia u detí.

  - Viedenská lekárska komora v roku 2005 vydala usmernenia o tom, ako správne používať mobilné telekomunikačné zariadenia. Odporučila aby deti mladšie ako 16 rokov aby nepoužívali mobilný telefón, len v nevyhnutnom prípade.

  - Vo Francúzku zašli najďalej v boji proti nežiaducim účinkom elektromagnetického žiarenia a v roku 2009 hlasovali o  moratóriu na zariadenia Wi-fi, s cieľom znížiť zdravotné riziká pre žiakov v predškolskom a školskom veku, študentov stredných a vysokých škôl a ich zamestnancov.

  - Nemecké úrady v roku 2007 vydali inštrukcie o tom, ako sa vyhnúť používaniu bezdrôtových technológií všade tam, kde je to možné. Vzhľadom k rastúcej rýchlosti karcinogénnym ochorení u mladých ľudí a detí v posledných desiatich rokoch, tisíce a tisíce nemeckých lekárov a vedcov zahájili silný tlak na nemeckú vládu a vyjadrili svoje obavy a s tým aby sa vydali prísnejšie normy pre elektromagnetické žiarenia.


  - Najbežnejšími námietkami sú, že dnešné normy sú definované na základe krátkodobého tepelného pôsobenia na ľudské telo, ale pretože to je otázka pulzujúca žiarenia, netepelný a dlhodobý vplyv by mali byť brané do úvahy. Európska rada v roku 2011 vydala správu, v ktorej sa uvádza, že z dlhodobého hľadiska netepelné účinky majú potenciálne škodlivý vplyv na ľudí, zvieratá, rastliny a hmyz.

  - Svetová zdravotnícka organizácia WHO určila maximálne limity elektromagnetického žiarenia ešte v roku 1998. Riadi sa nimi celá Európa a aj Slovensko. Nezohľadňujú takzvané netepelné účinky žiarenia, ktoré sú kameňom úrazu. Aj keď technika odvtedy pokročila normy sa nezmenili a sú zastarané. WHO zaradila rádiofrekvenčné žiarenie do skupiny 2B, teda možných karcinogénov. Existujú  štyri skupiny a jednotka je zaručený karcinogén a dvojka kde patrí elektromagnetické žiarenie je možný karcinogén!

  Žiaľ naše malé Slovensko ako zvyčajne zaostáva v týchto aktivitách a nevyvíja žiadnu legislatívne kroky voči preventívnym opatreniam pred nežiaducimi účinkami elektromagnetického žiarenia čomu nasvedčuje aj legislatíva ktorá absentuje normami ktoré by chránili deti ale aj dospelých pred týmito škodlivými javmi. Dôkazom čoho je aj umiestňovanie stožiarov s vysielačmi mobilných operátorov priamo na školách a zariadeniach alebo ich blízkosti, kde sa dlhodobo zdržujú deti v školskom a predškolskom veku. A aj priamo na obytných budovách kde rodičia vychovávajú svoje deti.

   

  Pre podrobnejšiu informáciu o kategórii karcinogénov:

  Svetová zdravotnícka organizácia „WHO“ zaradila v roku 2002 nízkofrekvenčné magnetická polia (tzn. drôty vysokého napätia, rozvody v bytoch atd.) do kategórie potenciálnych karcinogénnych látok 2B, kam patria okrem iných olovo, DDT alebo výfukové splodiny.

   

  Na základe týchto poznatkov už výrobcovia mobilných telefónov vo svojich návodoch na používanie už uvádzajú aby počas telefonovania užívatelia držali mobilné telefóny niekoľko centimetrov od hlavy. Pri deťoch to platí niekoľkonásobne pretože riziko ochorení je až niekoľkonásobné.


  Svetový výskum dospel až k záveru, že vývoj dieťa v lone matky je tiež nadmieru ohrozený čomu nasvedčuje zvýšený počet ochorení ešte u nenarodených detí alebo novorodeniatok postihnutých rôznymi deformáciami a poruchami tela.

   


  Deti sú najzraniteľnejšie a je úlohou našej spoločnosti, ale aj jednotlivcov aby sme ich chránili a to už od samotného počatia až po ich dospelosť a musíme prijať opatrenia, aby sme ich čo najviac chránili aj pred nežiaducimi účinkami elektromagnetického žiarenia.

   

Kontakt

Helios Medical Slovensko, s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra

© 2015 Všetky práva vyhradené.